Algemene Voorwaarden

Artikel 1. | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofletter aangeduid, in de navolgende betekenisgebruikt:

 1. Ophof Recycling: Ophof Recycling B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Klokkenbuil 19,7773AW te Hardenberg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 05082172.
 2. Wederpartij: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, metwie Ophof Recycling een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Ophof Recycling en de Wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Ophof Recycling en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee OphofRecycling zich, tegen betaling, heeft verbonden tot de verkoop en levering van Zaken.
 5. Zaken: alle in het kader van de Overeenkomst door Ophof Recycling aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: machines, zoals houtversnipperaars en -shredders, zeefinstallaties, onderdelenen ander materieel.
 6. Zaken: alle in het kader van de Overeenkomst door Ophof Recycling aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: machines, zoals houtversnipperaars en -shredders, zeefinstallaties, onderdelenen ander materieel.

Artikel 2. | Algemene Bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ophof Recycling ter zake het aangaan van een Overeenkomst, alsook iedere tot stand gekomen Overeenkomst als zodanig.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. | Aanbod en totstandkoming van overeenkomst

 1. Ophof Recycling verstrekt uitsluitend aanbiedingen (waaronder offertes mede begrepen) voor onderdelen indien de aanvraag daartoe Schriftelijk (waaronder mede begrepen per mail) of WhatsApp zijn ingediend en deze aanvraag voorzien is van de juiste onderdeelnummers, aantallen en omschrijvingen.
 2. Elk aanbod van Ophof Recycling is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Ophof Recycling is voorts onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Zaken. Een offerte of aanbieding vervalt indien de Zaak waarop de aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Ophof Recycling kan haar aanbod tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. Offertes van Ophof Recycling zijn geldig voor de duur van 6 weken na offertedatum, tenzij de offerte een andere geldigheidsduur vermeldt.
 3. De in een aanbod van Ophof Recycling vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsook exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen eventuele reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Een aanbod van Ophof Recycling geldt niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Ophof Recycling dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 6. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Ophof Recycling dat is gebaseerd op door deWederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ophof Recycling nimmer tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegeneen overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Iedere Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de ene partij afwijkt van hetaanbod van de andere partij, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de laatstbedoelde partij anders aangeeft. Ophof Recycling behoudt zich te allen tijde het recht voor de Overeenkomst slechts aan te gaan onder voorbehoud van ondertekening door de Wederpartij van de daartoe door Ophof Recycling opgemaakteofferte of orderbevestiging.
 9. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door hetaangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

Artikel 4. | Levering van de zaken

 1. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering af fabriek (“ex works”), conform de laatst geldende versie van de Incoterms. Het risico van verlies en beschadiging van de Zaken gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Zaken op locatie van Ophof Recycling aan de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen partijen overeenkomen dat Ophof Recycling voor het transport van de Zaken zorgdraagt. Het risico van laden, transport en lossen rust in dat geval eveneens op de Wederpartij. De Wederpartij kan zich mogelijk tegen deze risico’s verzekeren. De Wederpartij is dan ook zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van de eventueel vereiste douaneformaliteiten. Ophof Recycling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat de Zaken niet geïmporteerd mogen worden in het door de Wederpartij beoogde land van bestemming.
 3. Ophof Recycling bepaalt de wijze van verpakking van de Zaken.
 4. Ophof Recycling behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de Zaken inontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Ophof Recycling verschuldigde bedragen tevoldoen.
 6. Indien de Zaken niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, isOphof Recycling gerechtigd de Zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Ophof Recycling verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de Wederpartij. Ook indien opslag plaatsvindt op eigen locatie van Ophof Recycling is de Wederpartij opslagkosten verschuldigd. Deze kosten worden door Ophof Recycling naar redelijkheid vastgesteld.
 7. In het geval dat de Wederpartij de afname van de Zaken weigert of anderszins nalatig is de Zaken in ontvangst te nemen, zal de Wederpartij op eerste verzoek van Ophof Recycling mededelen binnen welke termijn de Zaken alsnog zullen worden afgenomen, bij gebreke waarvan Ophof Recycling bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Ophof Recycling verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de kosten als bedoeld in het vorige lid.

Artikel 5. | Leveringstermijnen

 1. Ophof Recycling spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle vermelde en overeengekomen leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Ophof Recycling spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk per e- mail in kennis te stellen. Het verzuim van Ophof Recycling treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Ophof Recycling Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Ophof Recycling haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Door intreden van het verzuim van Ophof Recycling, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden tegen kwijtschelding van de overeengekomen betaling, zonder dat Ophof Recycling tot enige verdere schadevergoeding is verplicht.
 2. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Zaken in ontvangst te nemen en/of haar overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.
 3. De leveringstermijnen waartoe Ophof Recycling zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, vangen niet eerder aan dan nadat Ophof Recycling alle voor de levering benodigde gegevens van de Wederpartij heeft ontvangen.

Artikel 6. | Bijzondere bepalingen voor wederverkopers

 1. In geval de door Ophof Recycling te leveren Zaken voor wederverkoop door de Wederpartij bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de Wederpartij voor eigen rekening en risico van de Wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Ophof Recycling is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Ophof Recycling is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. Ophof Recycling garandeert de Wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde Zaken. De Wederpartij die als wederverkoper van de Zaken optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers.

Artikel 7. | Overmacht

 1. Ophof Recycling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt aangemerkt, wordt als overmacht onder meer beschouwd: stakingen in andere bedrijven dan die van Ophof Recycling, vervoersproblemen en niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Ophof Recycling afhankelijk is.
 2. Ophof Recycling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ophof Recycling haar verplichtingen had moeten nakomen.
 3. De in een aanbod van Ophof Recycling vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsook exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen eventuele reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Indien Ophof Recycling bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden de ter zake verstrekte factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 8. | Opschorting en Ontbinding

 1. Ophof Recycling is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Ophof Recycling ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij schriftelijk door Ophof Recycling in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Ophof Recycling gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Ophof Recycling gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Ophof Recycling op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de Overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Ophof Recycling behoren te komen, de Wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde gedeelte van de Overeenkomst.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die Ophof Recycling ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Ophof Recycling de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.
 7. Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt middels een buitengerechtelijke Schriftelijke verklaring.

Artikel 9. | Prijzen & Betalingen

 1. Ophof Recycling is gerechtigd om prijsstijgingen aan de Wederpartij door te berekenen indien zich tussen het moment van het aanbod en de levering prijsstijgingen hebben voorgedaan ten aanzien van kostprijsbepalende factoren, bijvoorbeeld ten aanzien van lonen, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal.
 2. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Ophof Recycling gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de Wederpartij aan Ophof Recycling verschuldigde te vorderen. Ten aanzien van onderdelen (van machines) geldt bij de eerste Overeenkomst tussen Partijen in elk geval dat volledige betaling bij totstandkoming van de Overeenkomst, althans vóór de levering dient te geschieden. Ten aanzien van nieuwe machines geldt in elk geval dat een door Ophof Recycling bepaalde aanbetaling dient te worden voldaan bij totstandkoming van de Overeenkomst en het restant vóór de levering. Bij Overeenkomsten met betrekking tot gebruikte machines, geldt in elk geval dat betaling bij totstandkoming van de Overeenkomst respectievelijk vóór de levering dient te geschieden.
 3. Ophof Recycling is niet eerder gehouden uitvoering aan de Overeenkomst te geven dan nadat de Wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen die reeds opeisbaar zijn, heeft voldaan.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Ophof Recycling aangegeven wijze, binnen de door Ophof Recycling aangezegde of vermelde termijn. Indien en voor zover betaling na levering geschiedt, geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
 5. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn alle vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10. | Garanties, Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. Ophof Recycling levert de Zaken uitsluitend met de eventueel door de toeleverancier van Ophof Recycling meegeleverde fabrieksgarantie. Voor het overige verleent Ophof Recycling op de door haar verkochte goederen geen garanties in welke zin dan ook en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake de verkochte Zaken.
 2. Gegevens betreffende de aangeboden Zaken, zoals eigenschappen, specificaties, capaciteiten, prestaties, resultaten, kleur en maten, alsmede gegevens op de website van Ophof Recycling, in online advertenties, in drukwerken, tekeningen en afbeeldingen door Ophof Recycling verstrekt, zijn te goeder trouw gegeven, doch voor haar niet bindend.
 3. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt de Wederpartij geacht bekend te zijn met alle voor haar van belang zijnde specificaties van de Zaak.
 4. De Wederpartij is zich ervan bewust dat Ophof Recycling niet kan instaan voor onverhoopte verborgen gebreken, evenmin als voor de levensduur van de verkochte Zaken. De Wederpartij komt het recht toe de Zaken vóór totstandkoming van de Overeenkomst uitgebreid te testen.
 5. De Wederpartij aanvaardt de gekochte Zaken in de staat, inclusief eventuele bekende en verborgen gebreken, zoals hij deze aantreft ten tijde van de levering.
 6. Na levering van de Zaken kan de Wederpartij zich niet meer beroepen op eventuele gebreken van de Zaken.
 7. Omruil van gekochte Zaken is, behoudens voorafgaande Schriftelijke instemming van Ophof Recycling, niet mogelijk.
 8. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrektegegevens. Voorts draagt de Wederpartij de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Ophof Recycling kan worden toegerekend.
 9. Ophof Recycling is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ophof Recycling aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ophof Recycling toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 10. Indien Ophof Recycling aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Ophof Recycling betrekking heeft.
 11. Indien de schade waarvoor Ophof Recycling aansprakelijkheid mocht zijn, excessief is, zal de aansprakelijkheid van Ophof Recycling nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ophof Recycling daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met heteventuele eigen risico van Ophof Recycling dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 12. Mocht Ophof Recycling aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Ophof Recycling te allen tijde gerechtigd deze schadete herstellen. De Wederpartij dient Ophof Recycling daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alleaansprakelijkheid van Ophof Recycling ter zake vervalt.
 13. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verwerenjegens Ophof Recycling een jaar.
 14. De Wederpartij vrijwaart Ophof Recycling van alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, middellijk ofonmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen of uit de wet voortvloeien. De Wederpartij en in het bijzonder de wederverkoper van de Zaken, vrijwaart Ophof Recycling in het bijzonder van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Ophof Recycling toerekenbaar is. Indien Ophof Recycling uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Ophof Recycling zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ophof Recycling, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ophof Recycling en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 11. | Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Ophof Recycling geleverde Zaken blijven het eigendom van Ophof Recycling totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit alle met Ophof Recycling gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Indien de Wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of Ophof Recycling gegronde vrees heeftdat zij zulks niet zal doen, is Ophof Recycling gerechtigd de afgeleverde Zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de Wederpartij of derden die de Zaak voor de Wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag dat zij verzuim haar medewerking te verlenen.
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Ophof Recycling daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
 4. De Wederpartij verplicht zich:
  -  de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-en waterschade, alsook tegen diefstal. De Wederpartij dient de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek vanOphof Recycling ter inzage te geven;
  -  op eerste verzoek van Ophof Recycling alle aanspraken van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot deonder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verpanden aan Ophof Recycling op de manier die wordtvoorgeschreven in art. 3:239 van het Burgerlijk Wetboek (BW);
  -  op eerste verzoek van Ophof Recycling de vorderingen die de Wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij hetdoorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud door Ophof Recycling geleverde Zaken, te verpanden aan Ophof Recycling op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  -  de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te merken als het eigendom van Ophof Recycling;-  op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Ophof Recycling ter bescherming vanhaar eigendomsrecht met betrekking tot de Zaken wil treffen en welke de Wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 12. | Slotbepalingen

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit de Overeenkomst of daarmee verband houden, worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
 5. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door Partijen kan worden uitgesloten.
Door op "Accepteer" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.